Marka Araştırma

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Marka Araştırma
Marka başvurusu öncesi, tescili istenen ibarelerin başkası adına tescile ya da başvuru ya konu olup olmadığına ilişkin ön araştırma yapılması mümkündür. Başvuru öncesinde benzerlik araştırması başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak, ilgili formun doldurulması ve ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilginin Kuruma iletilmesi ile gerçekleştirilmektedir.

Marka Başvuru Süreci
Marka Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler
•    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları.
•    Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler.
•    Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler.
•    Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, Türkiye’de marka başvurusunda bulunma hakkına sahiptir.

Marka Başvurusunda Yer Alması Gereken Bilgiler
Kurum nezdinde yapılan her başvuru ile sadece bir markanın tescili talep edilebilmektedir.
Marka başvurusunun gerçekleştirilmesi için, aşağıda sayılan bilgilerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerekmektedir:
•    Başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.
•    Başvuru vekil aracılığıyla yapılıyorsa vekilin kimlik ve iletişim bilgileri.
•    Varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin bilgiler.
•    Kanunun 4 üncü ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen şartları taşıyan marka örneği.
•    Marka örneğinde Latin alfabesi dışında harf veya harfler kullanılmış ise bunların Latin alfabesindeki karşılığı.
•    Marka başvurusuna konu malların veya hizmetlerin Nis Anlaşmasına göre sınıf numaraları ve bu numaralara uygun olarak düzenlenmiş listesi.
•    Yetkili kişi veya kişilerce atılmış imza.
•    Başvuru ücretinin, başvuru kapsamında birden fazla mal veya hizmet sınıfı varsa bu ilave sınıfların ücretinin ve varsa rüçhan hakkı talebine ilişkin ücretin ödendiğini gösterir bilgi.
•    Varsa muvafakatnameye ilişkin bilgiler.
•    Varsa ortak temsilciye ilişkin bilgiler.
•    Varsa ilave sayfa sayısı ve eklere ilişkin bilgiler.

Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler eklenmelidir:
•    Rüçhan hakkından yararlanmak isteniyorsa, yetkili makamlardan alınan rüçhan hakkını gösterir belgenin aslı ve bu belgenin yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
•    Başvuru ortak marka ya da garanti markası için yapılmış ise teknik şartname.
•    Muvafakatname varsa noter onaylı muvafakatnamenin aslı veya noter onaylı örneği.

Başvuru Tarihi
Başvuru tarihi, başvuru formunun ve başvuru için gerekli bilgi veya belgelerin Kurum tarafından alındığı tarih, saat ve dakikadır. Başka bir deyişle, çevrimiçi başvurularda başvuru tarihi, başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulduğu tarih iken; rezervasyonlu başvurularda usulüne uygun doldurulmuş başvuru formunun Kuruma teslim edildiği tarihtir.

Madrid Protokolü kapsamında Türkiye’nin belirlenmiş akit taraf olduğu bir uluslararası başvuru, başvuru tarihinin ilk saat ve dakikasında yapılmış sayılır. Aynı tarihli birden çok uluslararası başvurunun bulunması halinde, uluslararası tescil numarası küçük olan önce yapılmış sayılır.