Başvurun Geri Çekilmesi

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Başvurunun Geri Çelilmesi
Başvuru sahibinin, markanın tescil edilmesinden önce yapmış olduğu başvuruyu kısmen veya tamamen geri çekmesi durumunda, aşağıdaki belgelerin Kuruma sunulması koşuluyla, başvuru işlemden kaldırılmakta veya mal ve/veya hizmet listesi sınırlandırılmaktadır;

  • Geri çekilmek istenen başvurunun numarasını veya mal/hizmet listesinden çıkartılması talep edilen malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.
  • Talep vekil tarafından yapılmış ise geri çekme yetkisini açıkça içeren vekâletname.
  • Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından geri çekmeyi onaylayan beyan.  
  • Talep eden başvuru sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter tasdikli örneği.
  • Talep eden başvuru sahibi gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter tasdikli örneği.