Marka Hakkının İhlali

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


Marka Hakkının İhlali
Markanın başkaları tarafından haksız kullanımı ve marka hakkının ihlali durumunda marka sahibinin bu tür haksız kullanımları takip ederek yetkili mahkemelerde dava açmak suretiyle tescilli markadan kaynaklanan haklarına yapılacak ihlalleri önlemesi gerekmektedir.

Bu kapsamda aşağıda sayılan fiiller marka hakkına tecavüz sayılmaktadır:

   a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen biçimlerde kullanmak.

   b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

   c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

   d) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek.

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ

Kanunun 5 inci veya 6 ncı maddesinde sayılan hallerden birinin mevcut olması halinde tescilli bir markanın hükümsüzlüğü yetkili ve görevli mahkemeye başvurularak menfaati olanlar, Cumhuriyet savcıları veya ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebilmektedir.

Marka hükümsüzlük davası, dava tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı açılır. Markanın hükümsüzlüğü davalarında Kurum taraf gösterilmez.

Hükümsüzlük nedenleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin ise, yalnız o mal veya hizmet ile ilgili olarak kısmi hükümsüzlüğe karar verilmektedir. Marka örneğini değiştirecek biçimde hükümsüzlük kararı verilemez.

Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.

MARKANIN İPTALİ

İlgili kişiler Kurumdan markanın iptalini talep edebilmektedirler. Marka iptal talepleri, talep tarihinde sicilde marka sahibi olarak kayıtlı kişilere veya hukuki haleflerine karşı ileri sürülür.

Aşağıdaki hallerde markanın iptaline karar verilebilir:

a)  Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep olmaksızın kullanılmayan veya kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markalar.

b)  Marka sahibinin fiillerinin veya gerekli önlemleri almamasının sonucu olarak markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetler için yaygın bir ad haline gelmesi.

c) Marka sahibi tarafından veya marka sahibinin izniyle gerçekleştirilen kullanım sonucunda markanın, tescilli olduğu mal veya hizmetlerin özellikle niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltması.

d)  Garanti markasının veya ortak markanın Kanunun 32 nci maddesine aykırı şekilde kullanılması.

İptal halleri, markanın tescil edildiği bir kısım mal veya hizmete ilişkin bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yönünden kısmi iptale karar verilir. Marka örneğini değiştirecek biçimde iptal kararı verilemez.

Ancak marka hakkının iptaline ilişkin hüküm 10 Ocak 2017 tarihinden itibaren yedi yıl sonra yürürlüğe gireceği için halihazırda Kurumumuz iptal taleplerine ilişkin karar verememekte, tescilli bir markanın hükümsüzlüğü ancak mahkemeler tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

MARKA HAKKININ SONA ERMESİ

Marka hakkı, aşağıda sayılan nedenlerden birinin gerçekleşmesi ile sona ermektedir.

• Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi.

• Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi.

Marka hakkının sona ermesi, sona erme sebebinin gerçekleşmiş olduğu andan itibaren hüküm ifade etmektedir.

MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME

Marka sahibi markanın tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Marka hakkından vazgeçilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

• Vazgeçilmek istenen markanın numarasını veya markanın kullanılacağı mal ve/veya hizmetlerin bir kısmından vazgeçilecek ise bu malların ve/veya hizmetlerin sınıf numaraları da belirtilerek listelenmiş halini içeren talep formu.

•  Talep vekil tarafından yapılmış ise vazgeçme yetkilerini açıkça içeren vekaletname.

•  Sicile kayıtlı hak sahipleri tarafından marka hakkından vazgeçmeyi onaylayan beyan

• Talep eden marka sahibi tüzel kişi ise noter onaylı imza sirküleri veya söz konusu sirkülerin noter onaylı örneği.

•  Talep eden marka sahibi gerçek kişi ise noter onaylı imza beyannamesi veya söz konusu beyannamenin noter onaylı örneği.

• Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.