Marka Tescil Hakları

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?


MARKA TESCİLİNDEN DOĞAN HAKLARLA İLGİLİ HUKUKİ İŞLEMLER
Tescilli bir marka veya henüz tescil edilmemiş bir marka başvurusu lisans, devir, miras yolu ile intikal, rehin, teminat, haciz veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.

Lisans
Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.

Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir.

Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

    -Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu.

    -Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

    -Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

    -Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

Mülkiyet Değişiklikleri

a) Devir

Marka, tescil edilen veya başvuruda bulunulan mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilmektedir.

Devir veya kısmi devrin sicile kaydı için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

    Talep formu.

    Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

    Devre konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmi devirler için devredilen mal veya hizmetlerin belirtildiği devir sözleşmesi.

    Devir sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

    Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

b)  Miras Yolu İle İntikal

Tescilli bir marka miras yolu ile intikal edebilmektedir. Miras yolu ile intikal halinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

    Talep formu.

    Mirasçılık belgesi veya noter tarafından onaylanmış örneği, mirasçılık belgesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

    Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

    Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

c)  Şirketlerin Birleşmesi/Bölünmesi

Ticaret şirketlerindeki birleşme, bölünme gibi yapısal değişiklik işlemleri ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda markanın mülkiyetinde meydana gelecek değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi için aşağıda sayılanlarla başvuruda bulunulması zorunludur:

    Talep edilen işleme ilişkin talep formu.

    Talep konusu işlemin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi bilgisi veya belgesi veyahut yetkili mercilerce onaylanmış belge ile bu belgenin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

    Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

    Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

d)   Cebr-i icra

Markanın cebri icra yoluyla satılması halinde mülkiyet değişikliğinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur;

    Cebri icra yoluyla edinilen markanın tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu.

    Cebri icra yoluyla yapılan satışta, markanın kime satıldığını belirten ilgili merciin yazısı.

    Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

Haciz

Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilmektedir. Haciz sicile kayıt edilerek yayımlanmaktadır.

Kanunda öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye'de kullanılmakta olduğunu veya

kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilmektedir.

Rehin / Teminat

Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilmekte, teminat olarak gösterilebilmektedir. Rehin ve teminat işlemleri taraflardan birinin talebi üzerine sicile kaydedilerek yayımlanmaktadır.

Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:

    Talep formu.

    Rehine konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı rehin sözleşmesi.

    Rehin sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.

    Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.

    Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.